ဆရာ လိန္းမနား...

MCA Thailand မွ

ခ်ယ္ရီခ်ိန္

 
ေတာင္ေပၚမွာေလ
ခ်ယ္ရီေတြ ပြင္႔ခါစပဲရွိေသးတယ္
ေလရိုင္းေၾကာင္႔ တခ်ိဳ႕ေၾကြသြားရရွာ....

အားရွိခ်င္သူမ်ား သတိထား


၀တ္ရည္ေအာင္
ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လူငယ္၊ လူႀကီးမ်ားအတြက္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ လႈ႔ံေဆာ္မႈေပးႏုိင္သည့္ ေဆး၀ါးေၾကာ္ျငာ
မ်ား တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာေၾကာင္း အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႕ကဆုိသည္။
ယခင္က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ ဖတ္႐ႈႏုိင္ေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ပါ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား
ပိုမိုေတြ႕လာရၿပီး ထိုေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သူမ်ား ရွိေသာ္လည္း ထိုျပႆနာမ်ားအား ရင္ဆုိင္ၿပီး အသုံးျပဳေနသူ မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ဦး(ဂ်ီပီ)က ေျပာ သည္။
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈ ပိုမိုရရွိရန္ အသုံးျပဳၾကေသာ ထိုေဆး၀ါးမ်ားကို အၫႊန္းေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေရးသားေၾကာ္ျငာၾကၿပီး အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ဳိးသားမ်ား၊ လူလတ္ပိုင္းႏွင့္ လူႀကီးမ်ား အသုံးျပဳမႈ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း မ်ဳိးဆက္ပြားဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သု ေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆရာ၀န္မ်ားက ေျပာသည္။
Back to Top