ေစတနာ အမွား


ငါေျပာခ်င္တဲ႔ စကား
မင္းမွ မၾကားခ်င္တာ

ငါျမင္ေစခ်င္တဲ႔ လမ္း
မင္းမွ မၾကည္႔ခ်င္တာ

ငါျဖစ္ေစခ်င္တဲ႔ ဆႏၵ
မင္းမွ မလိုခ်င္တာ

ငါၾကားေစခ်င္တဲ႔ သတင္း
မင္းမွ နားမေထာင္ခ်င္တာ


မွာပါရေစ
သူငယ္ခ်င္း
အရာရာကို စူးစမ္းပါ
အရာရာကို ဆင္ျခင္ပါ
အရာရာကို သင္ယူပါ
အရာရာကို သံုးသပ္ပါ
အေကာင္းဆံုးကို ေရြးခ်ယ္ပါ
မင္းရဲ႕ မာနကိုေတာ႔
နည္းနည္းေလး ဖဲ႔လိုက္ပါ
မင္းဘ၀အတြက္ အျမတ္ရလိမ္႔မည္
ေစတနာနဲ႔ ေျပာတာပါ......


ဇက္ဗီလင္းတန္း


ျခားနားျခင္း


တ၀က္တပ်က္
မက္ဖူးတဲ႔
အိမ္႔မက္
ေသေသ ခ်ာခ်ာ
ျပည္႔ျပည္႔ စံုစံု
မက္ဖူးခ်င္သည္....


ဓေလ႔ေတြ
အယူအဆေတြ
အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြ
ဂုဏ္ဓနေတြ
ၾကား
ကမၻာေတြဟာ
ျခားနားသြားသည္။

ဇက္ဗီလင္းတန္း

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း(Revelation by Saya NaGa Kyaw Naing)

http://www.mcathailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539361020&Ntype=3 မွ ရတဲ႔ နည္းနဲ႔ ယူလာၿပီး ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလံုးကိုသိေစခ်င္လို႔ပါ။ ေစတနာ နဲ႔ ေျပာတာပါ။

Thank.

လူ မ်ိဳး အ ေပါင္း တို႔ အ တြက္ ခရစၥမတ္ အ ရွင္။“…မိ မိ လူ တို႔ ကို အ ျပစ္ မွ ကယ္ ခြၽတ္ မည့္ သူ ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္၊ ေယ ရႈ ဟူ ေသာ အ မည္ ျဖင့္ မွည့္ ရ မည္ ဟု ေကာင္း ကင္ တ မန္ ဆို ၏။ ( မႆဲ ၁း၂၁)”


ဤ က်မ္း ပိုဒ္ ကို ေဖၚ ျပ ရြတ္ ဆို လိုက္ သည္ ႏွင့္ ယံု ၾကည္ သူ အား လံုး ၏ စိတ္ တြင္ အ လို လို ျမင္ ေယာင္ မ်က္ မွန္း တမ္း မိ ေန သည္ မွာ ”ဤ အ ခ်ိန္ ကာ လ သည္ ခရစၥမတ္” အ ခ်ိန္ ကာ လ ေရာက္ သည္ ဆို သည့္ အ သိ ပင္ ျဖစ္ သည္။ ခရစၥမတ္ ကို ကမၻာ ႏွင့္ အ ၀ွမ္း က ႏႈတ္ တြင္ ေရ ပန္း စား ေန သည္ မွာ မ ထူး ဆန္း လွ ေသာ္ လည္း အ သံုး ျပဳ ပံု မ်ား မွာ ကား ဆန္း ျပား ေန သည့္ အ ေလွ်ာက္ အ က်ိဳး ရ လာဒ္ မ်ား က လည္း ကြဲ ျပား ျခား နား ေန ေလ သည္။ Christmas Box, Christmas Tree, Christimas Celebration, ႏွင့္ Christmas Carol , Christimas Discount, Holy day စ သည္၊ စ သည္ ျဖင့္ စီး ပါြး ေရး အ တြက္ ေသာ္ ၎၊ အ ေပ်ာ္ အ ပါး အ တြက္ ေသာ္ ၎၊ ဘာ သာ ေရး၊ လူ မ်ိဳး ေရး စ ေသာ အ ေၾကာင္း ျပ ခ်က္ မ်ား စြာ ျဖင့္ အ သံုး ျပဳ ပံု ျခင္း မ တူ ညီ သည့္ နည္း တူ ခ ရစ္ ေတာ္ အား ယံု ၾကည္ လက္ ခံ ထား ၾက ေသာ ယံု ၾကည္ သူ အ ခ်င္း ခ်င္း ၾကား မွာ ပင္ ခ ရစၥ မတ္ သည္ ၀တ္ ေကာင္း စား လွ ၀တ္ သည့္ ပြဲ အ ေန ျဖင့္ ရႈ ျမင္ တတ္ သူ မ်ား က လည္း ရွိ ေသး ေပ သည္။ လူ အ မ်ိဳး မ်ိဳး စိတ္ အ ေထြ ေထြ ရွိ သည္ ဆို ေသာ္ ျငား လည္း ခရစၥမတ္ ကို ထုိ ဓ ေလ့ ထံုး တမ္း စဥ္ လာ မ်ား ႏွင့္ အ တူ ဆင္ ႏြဲ ရန္ ကား လံုး ၀ သင့္ ေလွ်ာ္ မွန္ ကန္ ျခင္း မ ရွိ ပါ ေလ။ အ ေၾကာင္း မွာ ထို အ သံုး ျပဳ ပံု သည္၊ မွန္ ကန္ သင့္ ျမတ္ ေလွ်ာ္ ကန္ ပါ က သ ခင္ ဘု ရား ၏ ဘုန္း ေတာ္ ထင္ ရွား ေစ ႏိုင္ သ လို၊ အ ကယ္ ၍ သင့္ ျမတ္ ေလွ်ာ္ ကန၊္ ဘု ရား ေပး ထား ေသာ လမ္း စဥ္ မ ဟုတ္ ပါ က ေရာက္ လ တံ့ ေသာ အ က်ိဳး တ ရား တို႔ သည္ ကား သ ခင့္ ဘုန္း လည္း မ ထြန္း လင္း၊ ေလာ က သား တို႔ အ တြက္ လည္း အ က်ိဳး မ ရွိ၊ အ ဆံုး တြင္ ဘုန္း ေတာ္ ညႈိး ႏြမ္း စ ရာ ပင္ ျဖစ္ ေစ ေသာ ေၾကာင့္ တည္း။

၁။ ခရစၥမတ္ အဓိပၸါယ္။
ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား ၏ လူ႔ ဇာ တိ ခံ ယူ ျခင္း ႏွင့္ တ ဖန္ ၾကြ ေတာ္ မူ လာ မည့္ အ ခ်ိန္ ကာ လ ကို ေစာင့္ ေမွ်ာ္ ရင္း က န ဦး ယံု ၾကည္ သူ မ်ား က မိ မိ တို႔ ၏ စစ္ မွန္ ၍ မြန္ ျမတ္ လွ ေသာ ယံု ၾကည္ ျခင္း တ ရား ေတာ္ အ တြက္ ညွင္း ပန္း ႏႈိပ္ စက္ ျခင္း၊ သတ္ ျဖတ္ မႈ မ်ား အ ၾကား မွာ တ ဦး ႏွင့္ တ ဦး တိုး ၍ ခိုင္ ခန္႔ ေစ ေရး အ တြက္ ေလး ရာ စု တြင္ စ တင္ ခဲ့ ၾက ေၾကာင္း သ မိုင္း ဆ ရာ တို႔ က မွတ္ တမ္း တင္ ခဲ့ ၾက ေလ သည္။ ယ ေန႔ ကြၽႏု္ပ္ တို႔ အ သံုး ျပဳ ေန ၾက ေသာ ခရစၥမတ္ ကတ္ ကို ဟင္ န ရီ ကိုလ္ က ၁၈၄၃ ခု ႏွစ္ တြင္ စ တင္ တီ ထြင္ ကာ ပံု ႏွိပ္ အ သံုး ျပဳ ခဲ့ ေၾကာင္း သိ ရ ေလ သည္။ အ ကယ္ စင္ စစ္၊ ခရစၥမတ္ အဓိပၸါယ္ မွာ ”ဘု ရား ႏွင့္ လူ ေပါင္း စည္း ျခင္း” ပင္ ျဖစ္ သည္၊ Christ+Mass= Christmas ဟူ ၍ ျဖစ္ လာ ျခင္း ပင္ ျဖစ္ သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ႏႈတ္ က ပါတ္ ေတာ္ သမၼာ က်မ္း စာ က “ေယ ရႈ ခ ရစ္ သည္ အ ျပစ္ ရွိ ေသာ သူ တို႔ ကို ကယ္ တင္ ျခင္း ငွါ ဤ ေလာ က သို႔ ၾကြ လာ ေတာ္ မူ သည္ ဟူ ေသာ စ ကား သည္ သစၥာ စ ကား ျဖစ္ ၏၊ အ ၾကြင္း မဲ့ ခံ ယူ အပ္ ေသာ စ ကား လည္း ျဖစ္ ၏” ဟူ ၍ ဆို ထား ေလ သည္။ (၁ တိ ၁း၁၅) ထို႔ ေၾကာင့္ “လူ ႏွင့္ ဘု ရား ေပါင္း စည္း ျခင္း” ကို ခရစၥမတ္ ဟူ ၍ ေခၚ ဆို ေသာ ေၾကာင့္၊ ဧ ကန္ စင္ စစ္ ေလာ က တ ခု လံုး ၏ အ ကြၽတ္ တ ရား လမ္း အ တြက္ ၀မ္း ေျမာက္ ဖြယ္ ရာ သီ တင္း ေကာင္း တ ရား ၾကား ေျပာ ရာ အ ခ်ိန္ ကာ လ ပင္ ျဖစ္ ေလ သည္။ ထို႔ အ တြက္ ေၾကာင့္ လည္း ႏိုင္ ငံ တိုင္း လို လို တြင္ ဘာ သာ ေရး ပြဲ လမ္း သ ဘင္ မ်ား ျဖင့္ က်င္း ပ ဆင္ ႏႊဲ ခြင့္ ျပဳ ထား ေလ သည္။ သို႔ ပါ လ်က္ ကြၽႏု္ပ္ တို႔ သည္ ထို ရက္ ျမတ္ မဂၤ လာ တြင္ မည္ သို႔ မည္ ပံု ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို ႀကိဳ ဆို သည္ ကို လြန္ စြာ သ တိ ခ်ပ္ သင့္ လွ ေပ သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ေယ ရႈ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို ႀကိဳ ဆို ၾက ေသာ လူ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား အ ေၾကာင္း ႏွင့္ အ က်ိဳး ရ လာဒ္ မ်ား ကို အ တူ တ ကြ ဆင္ ျခင္ လို ပါ သည္။


၂။ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကုိ စစ္ မွန္ စြာ ႀကိဳ ဆို ျခင္း။
သမၼာ က်မ္း စာ ေတာ္ ျမတ္ တြင္ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ကို စစ္ မွန္ စြာ ႀကိဳ ဆို သူ မ်ား သည္ မိ မိ တို႔ ၏ အ သက္ တာ တြင္ “ဘု ရား ႏွင့္ လူ ေပါင္း စည္း ျခင္း” ဆု ေက်း ဇူး ေကာင္း ႀကီး မဂၤလာ ကို လက္ ေတြ႔ ခံ စား ရ ၍ မဂၤလာ ရွိ ေသာ ဘ ၀ ကို ပိုင္ ဆိုင္ ရ သည္ သာ မ က၊ သူ တို႔ မွီ တင္း ေန ထိုင္ ရာ ရွိ လူ အ ေပါင္း အ တြက္ လည္း မဂၤလာ အ ေပါင္း ကို ခ ေညာင္း ေစ ေသာ သူ မ်ား ျဖစ္ ခဲ့ ၾက ရ ေလ သည္။
က။ သိုး ထိန္း မ်ား (လုကာ ၂း၈-၂၀)။
သိုး ထိန္း မ်ား သည္ ေကာင္း ကင္ တ မန္ မ်ား ထံ မွ ေလာ က သား အား လံုး တို႔ အ တြက္ “၀မ္း ေျမာက္ ဘြယ္ ရာ သီ တင္း စ ကား” ကို ၾကား ရ ၾက ၿပီး ေနာက္၊ သြား ေရာက္ ဖူး ေမွ်ာ္ သည္ တြင္ ေလာ က ၏ ကယ္ ခြၽတ္ အ ရွင္ ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား အား ဒိ ဌ ကိုယ္ ေတြ႔ ဖူး ေမွ်ာ္ ၾက ရ ၿပီး မိ မိ တို႔ အ သက္ တာ တြင္ မြန္ ္ျမတ္ လွ ေသာ ဘု ရား ရ တ နာ ကို ပိုင္ ဆိုင္ ရ သည္ သာ မ က၊ အ ျခား တ ပါး ေသာ သူ မ်ား အား လည္း ထို မဂၤလာ သီ တင္း တ ရား ႏွင့္ သီ တင္း ေကာင္း အ ရွင္ ေယ ရႈ ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား ျမတ္ အ ေၾကာင္း ကို ၾကား ေျပာ ခြင့္ ရ ခဲ့ ၾက ေလ သည္။ လူ သည္ ဆင္း ရဲ ခ်မ္း သာ၊ အ လႊာ ခြဲ ျခား တတ္ ၾက ေသာ္ လည္း ရ ခဲ လွ ေသာ လူ႔ ဘ ၀ တြင္ ျမတ္ ဘု ရား က အ ဆင့္၊ အ လႊာ ခြဲ ျခား ေတာ္ မ မူ ပဲ “လူ တိုင္း ဘု ရား ႏွင့္ ေပါင္း စည္း ျခင္း” ဆို ေသာ အ ခြင့္ ထူး ကို ခံ စား ႏိုင္ ေၾကာင္း ထို အ ကြၽတ္ တ ရား လမ္း အ ရွင္ ကို ကိုယ္ ေတြ႔ ခံ စား ၾက ရ ေသာ သိုး ထိန္း တို႔ က စစ္ မွန္ ေသာ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို စစ္ မွန္ စြာ ႀကိဳ ဆို ျခင္း ျဖင့္ မဂၤလာ ရွိ ေသာ သူ မ်ား အ ျဖစ္ သက္ ေသ ျပ ခဲ့ ၾက ေလ သည္။
ခ။ ပ ညာ ရွိ မ်ား (မႆဲ ၂း၁-၁၂)။
တ ေဘာင္ စ ကား တို႔ ႏွင့္ အ ညီ အ ကြၽတ္ တ ရား လမ္း ၏ အ ရွင္ ေပၚ ထြန္း လာ မည့္ အ ေၾကာင္း ကို သိ ရွိ သည့္ အ တိုင္း ေမွ်ာ္ လင့္ ေစာင့္ စား ေန ၾက ေသာ ပ ညာ ရွိ တို႔ သည္ စစ္ မွန္ ေသာ ကယ္ ခြၽတ္ ရွင္ ၾကြ လာ သည့္ အ ခ်ိန္ ကာ လ ကို ေဖၚ ျပ သည့္ ၾကယ္ ေပၚ ထြန္း ေတာ္ မူ ေသာ အ ခါ တြင္၊ မိ မိ တို႔ ၏ အ သက္ အ ရြယ္၊ အိုး အိမ္ စည္း စိမ္၊ ခ ရီး အ ကြာ အ ေ၀း ကို ပင္ ငဲ့ ကြက္ ျခင္း မ ရွိ ၾက ပဲ ကယ္ ခြၽတ္ အ ရွင္ အား ဖူး ေမွ်ာ္ ရန္ အ ရာ ရာ ကို စြန္႔ ကာ “လူ ႏွင့္ ဘု ရား ေပါင္း စည္း ေရး” အ တြက္ ေယ ရႈ ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား ကို ဖူး ေမွ်ာ္ ရန္ ခ ရီး ထြက္ ခြါ လာ ၾက သည့္ အ တိုင္း၊ လူ တိုင္း ႏွင့္ ေ၀း ေတာ္ မ မူ ေသာ အ ရွင္ ကို မယ္ ေတာ္ ႏွင့္ တ ကြ ေတြ႔ ၍ “ဦး တုိက္ ဖူး ေမွ်ာ္ ရ ျခင္း” အ ခြင့္ ထူး ကို ရ သြား ၾက ကာ မိ မိ တို႔ ၏ ဓ ေလ့ အ က်င့္ ေဟာင္း လမ္း စဥ္ တို႔ တြင္ ထပ္ မံ က်ဥ္ လည္ ျခင္း မ ျပဳ ရန္ ဘု ရား ရွင္ အ ထံ ေတာ္ မွ ႏႈတ္ ေတာ္ ထြက္ စ ကား ကို ရ ေတာ္ မူ သည့္ အတိုင္း ၀မ္း ေျမာက္ ၀မ္း သာ စြာ ျဖင့္ “လူ ႏွင့္ ဘု ရား ေပါင္း စည္း ျခင္း” တည္း ဟူ ေသာ ေကာင္း ႀကီး မဂၤလာ ဘ ၀ အ သက္ တာ သစ္ ျဖင့္ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို စစ္ မွန္ စြာ ႀကိဳ ဆို ျခင္း ျဖင့္ ခရစၥမတ္ အဓိပၸါယ္ စစ္ ကို ေဖၚ ထုတ္ ျပ သ ခဲ့ ေလ သည္ မွာ ယ ေန႔ ကြၽႏု္ပ္ တို႔ အ တြက္ စံ ျပဳ စ ရာ ပင္ ျဖစ္ ေလ သည္။
၃။ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို မွား ယြင္း ေသာ ႀကိဳ ဆို ျခင္း (မႆဲ ၂း၁-၁၈)။
ဘု ရား ႏွင့္ လူ သည္ ခြဲ ျခား ေန ၍ မ သင့္ ေလ်ာ္ ပါ ေပ။ အ ကယ္ ၍ သီး ျခား ျဖစ္ တည္ ေန ပါ က ထို သူ သည္ အိပ္၊ စား၊ ေမ ထုန္၊ ကာ မ ဂုဏ္ တည္း ဟူ ေသာ အ ဆင့္ တြင္ သာ ရွိ သည့္ တိရိစၦာန္ ႏွင့္ မ ျခား နား အ တူ တူ ပင္ ျဖစ္ ေပ လိမ့္ မည္။ ပု ခံုး ႏွစ္ ဖက္ ၾကား မွ ေခါင္း ေပါက္ ေသာ္ လည္း လူ စင္ စစ္ ကား မ ျမည္ ဟူ ၍ လူ ႀကီး သူ မ တို႔ ထံ မွ စာ ေရး သူ ၾကား နာ ခံ ယူ ခဲ့ ဘူး ပါ သည္။ ထို နည္း တူ၊ ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ ျမတ္ က လည္း “ျမည္း၊ ႏြား” တို႔ သည္ သူ တို႔ အ ရွင္ ႏွင့္ စား ေသာ ေန ရာ ကို သိ ေသာ္ လည္း ငါ ၏ လူ တို႔ မူ ကား ထို တိရိစၦာန္ မ်ား ေလာက္ ပင္ မ သိ တတ္ ဟူ ၍ (ေဟရွာ ၁း၃) တြင္ ဆို ထား ေလ သည္။ ထိ ုသို ႔ေသာ သူ တို႔ ၏ အ သက္ တာ တြင္ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို မွား ယြင္း စြာ မည္ သို႔ ႀကိဳ ဆို ၍၊ မည္ သို႔ အ က်ိဳး မ်ိဳး ကို ေပး ခဲ့ သည္ ကို ကား ….
က။ စိတ္ ပူ ပန္ ျခင္း။
“လူ ႏွင့္ ဘု ရား ေပါင္း စည္း ေရး” အ တြက္ အ ဘယ့္ ေၾကာင့္ စိုး ရိမ္ ပူ ပန္ ရ ပါ သ နည္း။ ခရစၥမတ္ အ ခ်ိန္ တြင္ လူ႔ ဇာ တိ ခံ ယူ လာ ေသာ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ သည္ လူ သား တို႔ အ တြက္ “၀မ္း ေျမာက္ ဖြယ္ ရာ အ ကြၽတ္ တ ရား သီ တင္း” ကို ယူ ေဆာင္ လာ သည္ ျဖစ္ လွ်က္ ေဟ ရုဒ္ ဘု ရင္ အ တြက္ မူ ကား ၀မ္း ေျမာက္ စ ရာ မ ျဖစ္ ခဲ့ ပါ၊ အ ေၾကာင္း မွာ ထို “ျမတ္ ဘု ရား ေရွ႔ တြင္ ဦး ညြတ္ ၀င္ ရ မည့္ အ ေရး” ကို ေဟ ရုဒ္ အ တြက္ မ ဟာ့ မ ဟာ ဒုကၡ ႀကီး ျဖစ ္ေန ေသာ ေၾကာင္ တည္း။ “ဤ ဇမၺဴ တြင္ ငါ ့လို လူ မ ရွိ” ဟူ ေသာ စိတ္ ႀကီး ၀င္ ေရာ ဂါ ဆိုး ေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္ ေပ သည္။
ခ။ ျပင္း စြာ အ မ်က္ ထြက္ ျခင္း။
“အ မွန္ တ ရား ဟူ သည္ ဖံုး ကြယ္ ၍ မ ရ” ဆို သည္ ကို ေဟ ရုဒ္ သည္ သိ ေသာ္ လည္း မိ မိ ၏ အ ျဖစ္ မွန္ ကို ဖံုး ဖိ လို ေသာ ေၾကာင့္ လံုလျပဳ အား ထုတ္ ေသာ္ လည္း မ ရ သည့္ အ ဆံုး ျပင္း စြာ အ မ်က္ ထြက္ ရ ေလ ေတာ့ သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ လည္း ရ ခဲ လွ ေသာ လူ႔ ဘ ၀ ကို “ဘု ရား ဖက္ ေတာ့ အ သက္ ရွည္” ဆိုေသာ စ ကား ကိုသိ ပင္ သိ ျငား ေသာ္ လည္း ေဒါ သ ေရွ ႔ ထား ၍ ဘု ရား မ ဖက္ ပဲ အ မွား ေတြ ထပ္ ဆင့္ ကာ ဘ ၀ တြင္ အ မွား ႀကီး မွား ခဲ့ သူ ထဲ တြင္ ေဟ ရုဒ္ သည္ တ ဦး အ ပါ အ ၀င္ ျဖစ္ ခဲ့ ရ ေလ ေတာ့ သည္။
ဂ။ အ သက္ ကို သတ္ ျခင္း။
“ဘု ရား မ ဖက္ သ ျဖင့္ အ မွား ေတြ ဆင့္ ေန ေသာ” ေဟ ရုဒ္ သည္ ေနာက္ ဆံုး အ ဆင့္ တြင္၊ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ အား ေကာင္း စြာ ႀကိဳ ဆို ရ မည့္ အ စား၊ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ေမြး သည့္ ေန႔ ကို ပင္ တြက္ ခ်က္ ၍ ႏွစ္ ႏွစ္ ႏွင့္ ႏွစ္ ႏွစ္ ေအာက္ ယုတ္ ေသာ က ေလး သူ ငယ္ မ်ား ကို သတ္ ျဖတ္ ရန္ မိ မိ ၏ စည္း စိမ္၊ အ ခြင္ ့အာ ဏာ၊ အ ရာ ရာ တို႔ ကို ဘ ၀ တြင္ ဘု ရား အ တြက္၊ အ မ်ား အ တြက္ ႀကိဳး စား မည္ ဆို ေသာ အ ေတြး အ ေခၚ မ်ား မွ လြဲ ဖယ္ ကာ မ ေကာင္း ေသာ အ သက္ သတ္ ျခင္း တို႔ ကို ႀကိဳး စား အား ထုတ္ ခဲ့ ေလ ေတာ့ သည္။ ဤ ကား “သတ္ ေသာ သူ မည္ သည္ ကား ဘု ရား ၀တ္ ကို ငါ ျပဳ ၿပီ ဟု မိ မိ ထင္ မွတ္ ေသာ အ ခ်ိန္ ကာ လ ေရာက္ လိမ့္ မည္” (ေယာ ၁၆း၂)။ ဆို သည့္ အ တိုင္း အ ကြၽတ္ တ ရား တို႔ ၏ အ ရွင္၊ ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို ေမွ်ာ္ ကိုး ေစာင့္ စား ေန သည့္ ဘာ သာ ေရး ၌ က်င္ လည္ ေန သည့္ လူ သား တ ဦး ပင္ ျဖစ္ ေသာ္ ျငား လည္း အတၲ တ ရား တို႔ ၏ ႀကီး စိုး ျခင္း ေလာင္း ရိပ္ ေအာက္ တြင္ လူ ျဖစ္ က်ိဳး နပ္ ေစ မည့္ “ခရစၥမတ္ အ ရွင္” ကို မွား ယြင္း စြာ ႀကိဳ ဆို ခဲ့ ေလ သည္။ အ က်ိဳး ဆက္ ကား သူ ၏ ဘ ၀ သ မိုင္း တ ေလွ်ာက္ လံုး တြင္ လူ ျဖစ္ က်ိဳး မ နပ္ ခဲ့ ရ သည့္ နည္း တူ။ “အ သက္ ပ်ိဳ စဥ္ ကာ လ တြင္ စိတ္ ရႊင္လန္း ျခင္း ရွိ ေလာ့….သို႔ ရာ တြင္ ထို အ မႈ အ လံုး စံု တို႔ ကို ဘု ရား သ ခင္ သည္ စစ္ ေၾကာ ၍ သင့္ ကို အ ျပစ္ ေပး ေတာ္ မူ မည္ ဟု ေအာက္ ေမ့ ေလာ့” (ေဒသနာ ၁၁း၉) ဆို ေသာ လူ မ်ိဳး တ ကာ တို႔ ၏ အ ရွင္ ၏ သ တိ ေပး စ ကား ကို လ်စ္ လ်ဴ ရႈ ၿပီၤး ရင္ ဆိုင္ ျဖတ္ သန္း ခဲ့ ရာ ဘ ၀ အ ေရး တြင္ မ လွ မ ပ ျဖင့္ အ ဆံုး သတ္ အနိစၥ ေရာက္ ခဲ့ ရ ေလ ေတာ့ သည္။

နိ ဂံုး
“ဘု ရား ႏွင့္ လူ ေပါင္း စည္း ေစ ေသာ ခရစၥမတ္” အ ခ်ိန္ ကာ လ တြင္ အ ခ်ိဳ႔ က အ ေလး အ ျမတ္ ထား ကာ ထို ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို ႀကိဳ ဆို ခဲ့ ေသာ ေၾကာင့္ သူ တ ပါး တို႔ အား လည္း ထပ္ တူ ခံ စား ေစ ၍ အ ကြၽတ္ တ ရား လမ္း အ ရွင္ ခ ရစ္ ေတာ္ ဘု ရား ထံ အ ေရာက္ ပို႔ ေဆာင္ ေပး ခဲ့ ၾက ေလ သည္။ အ ခ်ိဳ႔ တို႔ မူ ကား မိ မိ ကိုယ္ ၌ က ခရစၥမတ္ အ ရွင္ ကို လက္ ခံ ႀကိဳ ဆို လို ျခင္း မ ရွိ သည့္ ျပင္ သူ တ ပါး အား လည္း လက္ ခံ ႀကိဳ ဆို ျခင္း မ ျပဳ ရန္ တား ဆီး ျခင္း အ မႈ ကို ျပဳ ၾက ေလ သည္။ Annodomini = ငါ တို႔ သ ခင္ ေယ ရႈ ခ ရစ္ ၏ ေန႔ ဟူ ေသာ သ မိုင္း ၀င္ A.D ၂၀၀၉ ဒီဇဘၤာ ခရစၥမတ္ အ ခ်ိန္ အ ခါ သ မ ယ ၌ “အ လို ေတာ္ သို႔ လိုက္ ျခင္း သည္ ယဇ္ မ်ိဳး ထက္ သာ ၍ ေကာင္း ၏” (၁ ရာ ၁၅း၂၂) ဆို ေသာ စ ကား အ တိုင္း “ဘု ရား ႏွင့္ လူ အ မွန္ ေပါင္း စည္း ျခင္း” တည္း ဟူ ေသာ ခရစၥမတ္ အခ်ိန္အခါတြင္ ခရစၥမတ္ အ ရွင ္အား စိတ္ ႏွ လံုး မာန္ ေလွ်ာ့ ခ် ကာ ဦး တိုက္ ၾကည္ ညိဳ ဖူး ေမွ်ာ္ လ်က္ မိ မိ တို႔ ၏ ဘ ၀ ကို ဆင္ ျခင္ ေအာက္ ေမ့ ရင္း စစ္ မွန္ ေသာ ႀကိဳ ဆို ျခင္း ျဖင့္ ေလာ က ၏ အ လင္း အ ျဖစ္ အ သက္ ရွင္ ၾက ပါ စို႔ ဟု ဆႏၵ ျပဳ လွ်က္-
နာ မ ေတာ္ ျမတ္ ၌
Samuel Soe Lwin

http://www.thangno.com/ မွ

ခရစၥမတ္ အလြမ္း


သိတတ္စ အရြယ္ကစၿပီး
ခရစၥမတ္ ခရစၥမတ္
စတဲ႔ စတဲ႔
ခရစၥမတ္ ေပါင္းမ်ားစြာ
ေက်ာ္ျဖတ္
ျဖတ္ေက်ာ္
ခဲ႔ရတယ္....

မထင္မွတ္တဲ႔
ဟိုးအရင္ တစ္ခ်ိန္က
ခရစၥမတ္ပြဲေလးမွာပဲ ထင္ပါရဲ႕
သူေလးနဲ႔...........
သူေလးကပဲ မွတ္တမ္းတစ္ေနရာမွာ
အမွတ္တရေလးမ်ား တမင္တကာ
ေရးမွတ္ေပးသလား မသိ
ကိုယ္ကပဲ မွတ္တမ္းတစ္ေနရာမွာ
အမွတ္တမဲ႔ ရဲ႕ အမွတ္တရမ်ား
အေသအခ်ာ ေရးမွတ္မွားသလားမသိ
ေသခ်ာတာ တစ္ခုကေတာ႔
ဟိုးအရင္က ခရစၥမတ္ပြဲေလးမွာ
သူနဲ႔ သူနဲ႔
မထင္မွတ္ပဲ
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ဖူးတယ္.....
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေတြးေတြ
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အလြမ္းေတြ
ႏွင္းေတြ ဖံုးတဲ႔ ဒီ ဒီဇင္ဘာမွာ
အမွတ္တရ ရဲ႕ အမွတ္တရမ်ား
ဒီႏွစ္ ဒီခရစၥမတ္ ေရာက္ေတာ႔မွ
ျပန္ရခ်င္ေသးတယ္
ဟိုး...အရင္က
ခ်ယ္ရီေတြ ပြင္႔တဲ႔
ခရစၥမတ္ ပြဲေလး........

၂၀၁၁ အမွတ္တရ ေရးဖြဲ႔တဲ႔ ရင္ထဲက ကဗ်ာလိုလို.........
လာေရာက္ဖတ္ရႈ အားေပးသူမ်ား အထူးေက်းဇူးတင္လ်က္

ဇက္ဗီလင္းတန္း

ေနျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀း


ႏွစ္ေတြ အခါခါေျပာင္း
သကၠရာဇ္ေတြ အခါခါေဟာင္း
ခဲ႔တယ္.......ေၾသာ္
မေျပာင္းနိုင္
မေဟာင္းနိုင္တာ
ဒီရင္ဘတ္ထဲက
အလြမ္းေတြ
ရစ္တထက္ရစ္ပတ္
ငါ႔ကို ေႏွာင္ဖြဲ႔ေနတယ္....


ငါ႔ရြာေလး
ငါ႔အိမ္ေလး
အေဖအိုႏွင္႔ အေမအို
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ေတြ႔ဖို႔
ငါ အိမ္ျပန္ခ်င္တယ္.....


ဒါေပမယ္႔
ဒါေပမယ္႔

ေနျပည္ေတာ္
ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀း။ ။

ဇက္ဗီလင္းတန္း

အရင္ကဇာတ္လမ္း-ဟန္ထြန္း


ဇာတ္လမ္းေတြမွာ ၾကားလိုက္ရတဲ႔ သီခ်င္းေတြ ယူတုပ္ထဲ ျပန္ရွာၿပီးတင္လိုက္ပါတယ္။က်ေနာ႔အၾကိဳက္ေတြပါ။ မူရင္းကေတာ႔ ရွာမရဘူး။ ဒါကေတာ႔ က်ေနာ္ အက္ဒစ္ လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။သူမ်ားလုပ္ၿပီးသားကို ယူတာပါ။Takk.

ေနပါေစ ခ်စ္လို႔


Thank.

ဘာသာႀကီးေလးခုအႏွစ္သာရ

အႀကီးႀကီးဖတ္ခ်င္ရင္ အေပၚနားက Full Screen ကိုကလစ္နွိပ္ပါ။ ျပန္ထြက္ ခ်င္ရင္ေတာ႔ close ေပါ႔။စကား၀ါေျမဆီကရတာပါ....
Thank.

လူမစံုတဲ႔ ခရစၥမတ္


01-အတူတူေပ်ာ္လိုက္စမ္းပါ...ႀကိဳးၾကာ၊စင္ဒီ
02-Carol ဆိုရင္း...L.လြန္း၀ါ၊စံပီး၊အေစာင္းမာန္း
03-ခရစၥမတ္သီခ်င္း...Sno၊ဟက္ကက္
04-မေ၀းေတာ႔တဲ႔ခရစၥမတ္...ဇမ္ႏူး
05-ႏႈတ္ဆက္သီခ်င္း...အဖြဲ႔
06-ၾကယ္စင္...စံပီး
07-မထူးဆန္းတဲ႔ည...စံပီး၊ရတနာဦး
08-X.mas ရဲ႕အဓိပၸာယ္...L.လြန္း၀ါ
09-ပံုျပင္မဟုတ္ေသာ...ခရစၥတိုဖာ၊စန္ႏြမ္
10-လူမစံုတဲ႔ခရစၥမတ္...စံပီး
Thank.

ကံ ကံ၏ အက်ိဳး-ဆရာပိုင္စိုး
ဒီ youwitnessjesus's channel ထဲက တဆက္တည္း ၾကည္႔လို႔ရေအာင္ playlist လုပ္ၿပီး ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။

Thank.

ေဆာင္းည ခရစၥမတ္


01-သတိရလိုက္ပါ(Nကိုင္ရာ & Nဆိုင္းလီ)
02-ဒီည(Jenny)
03-၀မ္းေျမာက္ျခင္းခရစၥမတ္(ေစာ၀င္းလြင္)
04-ဒီဇင္ဘာႏွင္းေတြျမင္တိုင္း(ခ်စ္သုေ၀)
05-ျမတ္မဂၤလာ(ေနေန)
06-ေဆာင္းရဲ႕အလွပန္းခ်ီ(၀ိုင္စုခိုင္သိန္း)
07-ေက်းလက္ခရစၥမတ္(လင္းလင္း)
08-Ma Ma Sita(ေနာ္ထီးမူး)
09-သတင္းေကာင္း(ဂဲလ္ေလး)
10-ေလာကအတြက္ေဆာင္းည(စံပီး)
11-Making

Thank.

ခရစၥမတ္အတြက္ ဖိနပ္နီနီ
Thank.
Back to Top