အက္စစ္တစ္စက္ ႏွင္းတစ္စက္...စိုင္းထီးဆိုင္


01.အျမတ္ႏိုးဆံုး ႏွင္း 02.အဆံုးမဲ့ လြင္ျပင္ 03.ေမာင့္ေရႊမင္းသမီး 04.ဆူးတစ္ခက္ရဲ႕ ရာဇ၀င္ 05.စြန္႕လႊတ္သူမ်ား အတၳဳပတိၱ 06.ေစတနာ ေရစီး 07.သုခုမ အခ်စ္သခင္ 08.အေမ့အတြက္က်တဲ့ မ်က္ရည္ 09.ခ်စ္ရင္ၿပံဳးပါ 10.ျငမ္း
Back to Top